Твоята количка е празна!

Опитай
  • Бърза доставка от куриер
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Купи на изплащане

Правила на играта Да спим на Дормео

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Организатор на промоционалната игра („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София 1.Промоционалната игра се организира и провежда от Организатора самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица и партньори.

II. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта ще се проведе на 20.03.2016 г. в магазин Дормео Хоум в гр.София, Ринг МОЛ. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на продължителността на Играта на www.dormeo.bg . Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на интернет адрес: www.dormeo.bg. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или при друга фактическа невъзможност за изпълнението на Играта, Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време преди изтичането на горния срок като оповести това на www. dormeo.bg. В този случай Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети, не дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени, участващи продукти. 

III. НАГРАДИ

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта са в три групи: - За "Най-много хора легнали на матрак Дормео" – печелившата група – всеки участник от печелившата група (най-много хора, легнали едновременно на матрак Дормео) по 1 бр. възглавница Дормео Мемосан 3-нива - За „Най-младия легнал на матрак Дормео“ – 1 бр. възглавница Дормео 3-нива Джуниър - За „Най-стария легнал на матрак Дормео“ – 1 бр. възглавница Дормео Мемосан 3-нива Всеки печеливш участник може да спечели само един бр. награда. Предметните награди за печелившите участници се осигуряват изцяло от Организатора.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта имат правото да участват всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на лицата, които са директно свързани с организирането и/изпълнението на Играта, както и членовете на техните семейства и роднините им по права линия.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. Всяко лице, което има правото да участва в Играта, съгласно настоящите Общи условия може да участва в една от 3-те игри: "Най-много хора легнали на матрак Дормео" „Най-младия легнал на матрак Дормео“ „Най-стария легнал на матрак Дормео“ 2. На всеки един от участниците се прави снимка на матрака. 3. Участниците попълват талони с трите имена, телефон и имейл

VI. ИЗБИРАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ, ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 1. Избирането на печелившите участници става по следния начин: - за "Най-много хора легнали на матрак Дормео" – за всяка група се прави снимка. Печели групата от най-много хора, легнали едновременно на матрак Дормео. - за „Най-младия легнал на матрак Дормео“ – попълва се талон с дата и година на раждане. Печели най-младият участник. - За „Най-стария легнал на матрак Дормео“ – попълва се талон с дата и година на раждане. Печели най-възрастният участник. 2. Спечелилите участници ще бъдат уведомени по телефон и/или e-mail. 3. Отделно от горното, печелившите ще бъдат публикувани и на страницата на www.dormeo.bg . 4. Наградите ще могат да бъдат получени в срок от 45 работни дни в магазин Дормео Хоум в Ринг Мол София.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участниците в Играта, различна от описаната в настоящите Общи условия.

2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди и/или вреди, нанесени на участника, на неговото имущество или на трети лица и/или тяхното имущество по време на участието му в настоящата Промоция.

3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, в това число, но не само - случаи на непреодолима сила (форсмажор), случайни събития, проблеми в интернет и мобилните мрежи и други.

4. Организаторът не носи отговорност за вреди от непълни или неточно попълнени или предоставени (грешни, невалидни) данни на участника.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът на играта не носи отговорност за неполучена награда, когато получателят не е намерен от куриера на посочения адрес.

6. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”. 7. Организаторът „Студио Модерна - България” ЕООД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 07.03.2016 г. 

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО Всички спорове, породени във връзка с настоящата Промоционална игра или спорове, отнасящи се до нея, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ, съобразно неговия Правилник, като приложимо ще бъде българското право.

X. ГАРАНЦИИ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът на Промоционалната игра е администратор на лични данни, притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

2. Организаторът ще използва предоставените от участниците лични данни и данни за контакт така, както е уговорено в настоящите Общи условия.

3. Организаторът гарантира сигурността на личните данни и на данните за контакт на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, Закона за електронните съобщения и останалото действащо законодателство освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

4. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни и данни за контакт на участниците. XI. ДРУГИ Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра. Настоящите Общи условия са изготвени от Организатора „Студио Модерна - България“ ЕООД

Безплатна консултация за поръчка
x
ПОРЪЧАЙТЕ ЛЕСНО ТУК.

ОБАЖДАНЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Консултантите ни са готови да отговорят на твоите въпроси, свързани с продуктите, които те интересуват. В допълнение ти помагат да се ориентираш в сайта и може да ти съдейства при пазаруване. Не се колебай и ни се обади!

ОБАДИ СЕ