Клуб 5
0
0,00 лв.
Losd fsdf sd
Твоята количка е празна!

Общи условия

Общи условия

1. Организатор

Организатор е дружеството „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София 1750, бул. Цариградско Шосе 40, бизнес сграда "Европарк".

2. Дефиниции

Общите условия за участие съдържат следните термини, които имат следното значение, а именно:

2.1. ОРГАНИЗАТОР:„Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078

2.2. УЧАСТНИК: Участник се нарича и може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се e записало за електронен бюлетин на сайта: www.delimano.bg, www.topshop.bg, www.dormeo.bg, www.walkmaxx.bg.

2.3. Приемане и обвързване с настоящите правила

Чрез абониране за електронен бюлетин на сайта: www.delimano.bg, www.topshop.bg, www.dormeo.bg, www.walkmaxx.bg Участникът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Правила, приема ги, се задължава да ги спазва и е съгласен да получава рекламен бюлетин на имейл адреса, с който се е регистрирал.

2.4. Съгласие за обработка на лични данни: С регистриране на електронен бюлетин, всеки от Участниците се съгласява личните данни предоставени от самия него да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора за целите на администрирането на настоящата томбола и за целите на рекламата (вкл. директен маркетинг и изпращане на търговски съобщения).

3. Допълнителни условия

3.1. Защита и съхранение на личните данни

„Студио Модерна - България” ЕООД гарантира сигурността на Вашите лични данни - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. „Студио Модерна - България” ЕООД е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

С регистрирането си за електронен бюлетин потребителят разрешава на Oрганизаторa да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г.). Всеки регистрирал се разрешава на „Студио Модерна - България” ЕООД да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „Студио Модерна - България” ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „Студио Модерна - България” ЕООД.

Служителите на „Студио Модерна - България” ЕООД са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „Студио Модерна - България” ЕООД, това може да бъде заявено на адрес: info@delimano.bg,info@topshop.bg, info@dormeo.bg, info@walkmaxx.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Дружеството организатор ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 56