ПАЗАРУВАЙ ПО КАТЕГОРИИ
Нашите магазини
Клуб 5
0
0,00 лв.
Losd fsdf sd
Твоята количка е празна!

Официални правила и условия за участие в играта „РАБОТА МЕЧТА“ 2021

Официални правила и условия за участие в играта „РАБОТА МЕЧТА“.

Играта ще се проведе в периода 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г. включително. Регистрацията за участие се случва на този адрес: https://www.dormeo.bg/rabota-mechta

Официални условия и правила за участие в играта „РАБОТА МЕЧТА“.

Играта ще се проведе в периода от 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г. включително. Регистрацията за участие се случва на този адрес: https://www.dormeo.bg/rabota-mechta.  

1. Организатор на Играта

Организатор на играта e „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1750, бул, „Цариградско шосе“ № 40.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г. включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта, като се e регистрирало за участие на уеб адрес https://www.dormeo.bg/rabota-mechta. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой e-mail адрес. Регистрацията в сайта https://www.dormeo.bg/rabota-mechta е задължително условие за участие в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Участие в заснемане на рекламни видео и фотоматериали за Организатора срещу парично възнаграждение за един Участник.

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден e-mail адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: https://www.dormeo.bg/rabota-mechta;

6.3. Да се регистрира за участие в Играта по посочения на уеб страницата начин.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой e-mail адрес.

8. Разпределение на наградите и заснемане на рекламните материали

След приключване на Играта Организаторът в комисия, състояща се от Управителя на „Студио Модерна - България“ ЕООД и избрани рекламни специалисти, ще разгледа всяка кандидатура на Участниците онлайн и по своя независима преценка ще избере 1 (един) Участник за заснемане на рекламните материали. Печелившият Участник ще бъде поканен да се яви на посочено от Организатора място между 09:00 ч. и 18:00 ч.  в някой от дните в периода 04-08.10.2021г. включително. В рамките на 9 часа в предварително уговорен ден в периода, посочен в предходното изречение, Участникът, срещу еднократно възнаграждение от 1000 (хиляда) евро с ДДС, ще бъде поканен да спи на съответното място, като Организаторът осигурява леглото, матрака, възглавниците и завивките. През цялото време на пребиваване на мястото Участникът ще бъде заснеман чрез фото и видео техника с цел изработването на рекламни материали за продукти ДОРМЕО.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторът самостоятелно и по своя преценка ще определи мястото, в което следва да се заснемат рекламните материали, съобразно епидемиологичната обстановка в страната към дадения момент.

В случай че събитието се проведе в търговски обект, избран от Организатора, този обект ще бъде отворен за посетители през цялото работно време на обекта в деня на събитието, като по време на заснемането на рекламните материали в търговския обект ще бъдат допускани служители и посетители без ограничение.

Всички транспортни и други разходи, свързани с отиването до търговския обект и/или за подписване на договора за участие, както и за фактическото извършване на уговореното участие по заснемане на рекламните материали, са за сметка на Участника.

9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившият Участник ще бъдат обявен от Организатора на 23.09.2021 г. и по следния начин:

- Във Фейсбук страницата на Дормео България: https://www.facebook.com/DormeoBG/

- В Инстраграм профила на Дормео България: https://www.instagram.com/dormeo.bg/

- В сайта на Дормео България: https://www.dormeo.bg/rabota-mechta-pobeditel

9.2. Връчване

След определяне и обявяване на печелившия Участник Организаторът ще се свърже с него на посочените в регистрационната форма координати и ще уточни с него условията по провеждането на кампанията, сключването на договора за участие в рекламната кампания и изплащането на уговореното възнаграждение.

10. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез попълването на регистрационна форма за участие в Играта на уеб сайта: https://www.dormeo.bg/rabota-mechta, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е запознат с Политиката на поверителност на личните данни на Организатора, поместена на страницата: http://www.dormeo.bg/politika-na-poveritelnost/ и с правата си на субект на лични данни, описани в нея, и ги разбира и приема;

10.4. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта.

10.5. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторът да разкрива и/или предоставя на трети лица личните му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта, за доставка на направените поръчки, както и за доставка на спечелени награди.

10.6. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Отговорника по защита на данните на Организатора на victoria.bodenska@studio-moderna.com.

10.7. Че е съгласен/на в случай че бъде избран/а за печелиш Участник, личните му данни, съдържащи се в заснетите рекламни фото, видео и аудиовизуални произведения (в това число изображения и други), да бъдат публично разкривани до неопределен кръг от лица, включващи аудиторията на избраната от Организатора медия или канал за комуникация с цел популяризирането на стоки с търговска марка ДОРМЕО.

10.8. Че е съгласен/на в случай че бъде избран/а за печеливш Участник, Организаторът да използва по своя собствена преценка всички видео и фото и аудиовизуални материали, създадени по време на заснемането на рекламните материали с негово участие за реклама на продукти ДОРМЕО. Рекламата  на продукти ДОРМЕО може да включва, без да се ограничава до изработката, публикуването, излъчването и разпространението на рекламни видеа, както и за изработката, публикуването, излъчването и разпространението по всякакъв начин до неограничен кръг от лица по преценка на Организатора  и на други рекламни материали за продукти ДОРМЕО (интернет реклама, печатна реклама и др.).

10.9. Че е съгласен/на в случай че бъде избран/а за печеливш Участник, Организаторът да използва всички видео и фото и аудиовизуални произведения, създадени по време на заснемането на рекламните материали с негово участие и/или която и да било част от тях многократно във всички медии и средства за комуникация, по начин какъвто прецени, без ограничения в продължителност, честота и брой излъчвания/публикации неограничено на територията на Република България за максималния законов срок, както и да променя, адаптира, синхронизира, дублира, субтитрира, монтира и/или прави допълнения към или да изтрива части от фото, видео и аудиовизуалните произведения, по своя собствена преценка и без ограничение.

10.10. Че е съгласен/на Организаторът да се счита за единствен собственик на всички права на интелектуалната и индустриална собственост върху изображенията и видеоматериалите с негово участие, както и върху създадените по този начин рекламни материали.

10.11. Че е запознат/а с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и е съгласен/на, че за единствен автор на фотографските произведения и видеа с негово участие или части от тях ще се счита Организаторът.

10.12. Че разрешава на Организатора да обяви името и фамилията му и/или адреса на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в уеб страницата https://www.dormeo.bg/rabota-mechta.

10.13. Че разрешава на Организатора да обработва личните му данни за целите на директния маркетинг, в това число, но не само – за отправяне на персонализирана комуникация, реклама, анкетиране и изпращане на търговски съобщения до Участниците за срок, докато е налице валидното съгласие на Участниците в тази връзка.

10.14. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

10.15. Че е запознат/а, че по всяко време може да заяви отказа от участието си в играта на имейл info@igra.topshop.bg

11. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица за различни от гореописаните цели и извън даденото по-горе съгласие и/или поетите от печелившите Участници договорни задължения, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците, необходими за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди само за срока, който е необходим за това.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

12. Нарушения

12.1. Докладване на нарушения

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

12.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой e-mail адрес, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един e-mail адрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната e-mail адрес.

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът ще дисквалифицира последния от участие в Играта.

13. Отговорност

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.dormeo.bg/

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://www.facebook.com/DormeoBG/. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди вследствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението, обявяващо печелившия Участник за такъв, да достигне до него.

14. Правни аспекти

14.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор, отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете, по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

14.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

14.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

15. Прекратяване на участието в Играта

15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

15.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 56