ПАЗАРУВАЙ ПО КАТЕГОРИИ
Нашите магазини
Клуб 5
0
0,00 лв.
Losd fsdf sd
Твоята количка е празна!

Официални правила за участие в игра „КОЙ Е ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ В СЪНЯ“

В срока на провеждане на Играта да е взел участие в Играта на страницата https://www.facebook.com/DormeoBG/ като е оставил коментар с отговор на въпроса „Кои са най-подходящите име и фамилия свързани за нашия експерт в съня?“.

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Кой е професионалистът в съня“ („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК - ОФИС СГРАДА 

 

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 09.01.2020 г. – 12.01.2020 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.

 

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта. 

5. Награда

1 бр. Класическа възглавница Риню Натура  

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградата

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.;

6.2. Да разполага с валидна регистрация в социалната мрежа Фейсбук;

6.3. В срока на провеждане на Играта да е взел участие в Играта на страницата https://www.facebook.com/DormeoBG/  като е оставил коментар с отговор на въпроса „Кои са най-подходящите име и фамилия свързани за нашия експерт в съня?“. 

6.4. След приключване на срока на Играта, Организаторът, ще избере един печеливш Участник измежду всички Участници, чието предложение за име Организаторът намери за подходящо за целите на предстоящи активности;
 
6.5 Ако избраното име се повтаря, Организаторът избира Участника, който пръв е публикувал своя коментар.
 
6.6 Спечелилият участник се съгласява предложеното от него име да се използва всички видео и фото материали, във всички медии и средства за комуникация, по начин какъвто Организаторът прецени, без ограничения в продължителност, честота и брой излъчвания/публикации неограничено на територията на Европейския съюз, както и да променя, адаптира, синхронизира, дублира, субтитрира, монтира и/или прави допълнения.
 
6.7. Печелившите Участници ще бъдат обявени от Организатора на 13.01.2020 г. на https://www.facebook.com/DormeoBG/ като Организаторът ще се свърже с печелившия Участник и чрез лично съобщение във Фейсбук.
 
6.8. Наградата ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия Участник в срок от 45 работни дни след получаване на потвърждение чрез лично съобщение във Фейсбук, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и телефон за връзка. При отсъствие на печелившия Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ЮРОПАРК офис сграда, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

ВАЖНО: Печелившият Участник, непотърсил наградата си (включително Участник неизпратил адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 30-дневен срок от спечелването й, автоматично губи правото на нейното получаване.

7. Други

Участието в Играта не е обвързано от покупка на стоки и/или услуги. 

8. Обща информация за наградата и печелившия Участник

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или за друга награда. При доставката на спечелената награди, Организаторът може да изиска от Участника да потвърди своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата. 

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

10. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  Фейсбук профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди. Че е съгласен „Студио Модерна - България“ ЕООД да използва предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг, анкетиране, уведомяване за новости и за изпращане на персонализирана информация и други рекламни материали.

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта, доставка на спечелените награди.

10.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на http://www.topshop.bg/politika-na-poveritelnost/ съгласен е с нея и я приема.

10.6.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес info@igra.topshop.bg

 

11. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на: провеждане и администриране на играта; доставяне на спечелените награди; директен маркетинг (до оттегляне на даденото съгласие за осъществяване на директен маркетинг).

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците. 

12. Нарушения

12.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

12.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване на нарушения на настоящите правила, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта.

12.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

13. Отговорност

13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.facebook.com/TopShopBG/ .

13.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://www.facebook.com/TopShopBG/ . Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

13.6. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда.

14. Правни аспекти

14.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

14.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

14.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

15. Прекратяване на участието в Играта

15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да се свърже с Организатора на info@igra.topshop.bg По този начин той се отказва от участие и занапред.

15.2. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на victoria.bodenska@studio-moderna.com

15.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

 

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 56