ПАЗАРУВАЙ ПО КАТЕГОРИИ
Нашите магазини
Клуб 5
0
0,00 лв.
Losd fsdf sd
Твоята количка е празна!

Официални правила за участие в игра „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА”

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК - ОФИС СГРАДА 

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 09.03.2020 – 08.04.2020 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Кодове за отстъпка при бъдещо закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна - България” ЕООД и/или подаръци под формата на продукти от асортимента на „Студио Модерна - България” ЕООД.

ВАЖНО: Кодовете за отстъпка не са валидни за стоки, които са в промоция/намаление в периода 09.03.2020 г. – 08.04.2020 г.

Наградите са валидни и могат да бъдат получени и използвани само при покупка на стоки от физическите магазини в търговската мрежа на Организатора и не могат да бъдат използвани при сключване на договор от разстояние – при поръчки по телефона или онлайн.

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;

6.2. Да посети някой от участващите магазини от магазинната мрежа на Организатора в деня, в който е обозначено участието на търговския обект в Играта, а именно:

 • Витоша – 11.03 и 12.03
 • The mall – 16.03 и 17.03
 • Сердика – 19.03 и 20.03
 • Младост – 23.03 и 24.03
 • Сливен – 26.03 и 27.03
 • Пловдив 1 – 30.03 и 31.03
 • Пазарджик – 02.03 и 03.04
 • Плевен или Благоевград – 06.04 и 07.04

6.4. Да вземе участие в Играта чрез завъртане на Колелото на късмета, разположено в съответния търговски обект;

6.5. Участникът играе в Играта чрез завъртане на колелото, върху което, в различни сектори са изписани различни награди, осигурени  от „Студио Модерна - България“ ЕООД, а именно:

 • Сектор с отстъпки за бъдещо закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна - България“ ЕООД;
 • Сектор с подарък под формата на продукт от асортимента на  „Студио Модерна - България“ ЕООД по избор на Организатора;
 • Сектор „Бомба“, в който участникът не печели награда;
 • Сектор „Избери сам“, в който участникът сам избира печалбата от желания от него сектор в Колелото на късмета;
 • Сектор „Комбо“, в който участникът може по своя преценка да комбинира печалбата от два сектора на Колелото на късмета.

След стартиране на Колелото на късмета от страна на Участника, колелото се завърта и автоматично спира на произволно избран сектор като участникът автоматично печели съответната награда (освен ако Колелото на късмета е спряло на сектора „Бомба“).

7. Ограничения

Кодовете за отстъпка за бъдещо закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна - България“ ЕООД са валидни към момента на участие в играта.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

8. Чрез включването си в Кампанията по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че доброволно, за целите на участието си в Кампанията, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  Име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

8.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

8.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Кампанията и доставката на продуктите, обект на поръчка.

8.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Кампанията, доставка на направените поръчки.

8.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на http://www.topshop.bg/politika-na-poveritelnost/ съгласен е с нея и я приема.

8.6.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес info@igra.topshop.bg .

8.7. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на victoria.bodenska@studio-moderna.com

9. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на кампанията, доставяне на направените поръчки.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

10. Отговорност

10.1. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията в участващите търговски обекти на Организатора, както и на интернет адрес: https://www.dormeo.bg/statii/oficialni-pravila-za-uchastie-v-igra-koleloto-na-kasmeta-2020.

10.2. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Кампанията. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://www.dormeo.bg/statii/oficialni-pravila-za-uchastie-v-igra-koleloto-na-kasmeta-2020, както и от служителите в търговската мрежа на Организатора. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Кампанията не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Кампанията или прилагането на правилата на Кампанията, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

11. Правни аспекти

11.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12. Други

Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

Настоящите официални правила за участие в Кампанията са изготвени и приети СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 56