ПАЗАРУВАЙ ПО КАТЕГОРИИ
Нашите магазини
Клуб 5
0
0,00 лв.
Losd fsdf sd
Твоята количка е празна!

Официални условия за участие и правила в игра „МЕЧТАНАТА РАБОТА“ 2020

Официални условия за участие и правила в игра „МЕЧТАНАТА РАБОТА“.

Играта ще се проведе в периода от 24.02.2020 г. – 08.03.2020 г. включително. Регистрацията за участие се случва на този адрес: https://www.dormeo.bg/rabotamechta

Официални условия за участие и правила в игра „МЕЧТАНАТА РАБОТА“.

Играта ще се проведе в периода от 24.02.2020 г. – 08.03.2020 г. включително. Регистрацията за участие се случва на този адрес: https://www.dormeo.bg/rabotamechta

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1750, бул, „Цариградско шосе“ № 40

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 24.02.2020 г. – 08.03.2020 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало за участие на уеб адрес https://www.dormeo.bg/rabotamechta . Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой e-mail адрес. Регистрацията в сайта https://www.dormeo.bg/rabotamechta  е задължително условие за участие в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Участие в заснемане на рекламни видео и фотоматериали за Организатора срещу парично възнаграждение за един Участник.

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден e-mail адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: https://www.dormeo.bg/rabotamechta ;

6.3. Да се регистрира за участие в Играта по посочения уеб страницата начин.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой e-mail адрес.

8. Разпределение на наградите и заснемане на рекламните материали

След приключване на Играта, Организаторът в комисия от Управителя на „Студио Модерна - България“ ЕООД и избрани рекламни специалисти, ще разгледа всяка кандидатура на Участниците онлайн и по своя независима преценка, ще избере 1 (един) Участник за заснемане на рекламните материали. Печелившият Участник ще бъде поканен да се яви в посочен от Организатора магазин на Организатора между 08:00 ч. и 20:00 ч. на 20.03.2020 г. В рамките на 4 часа между 09:00 ч. и 21:00 ч. на 20.03.2020 г., Участникът, срещу еднократно възнаграждение от 1000 (хиляда) лв. с ДДС, ще бъде поканен да спи в съответния търговски обект като Организаторът осигурява леглото, матрака, възглавниците и завивките. През цялото време на пребиваване в търговския обект, Участникът ще бъде заснеман чрез фото и видео техника с цел изработването на рекламни материали за продукти ДОРМЕО.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторът самостоятелно и по своя преценка ще определи конкретния  търговски обект, в който следва да се заснемат рекламните материали.

Търговският обект, избран от Организатора, ще бъде отворен за посетители през цялото работно време на обекта на 20.03.2020 г. като по време на заснемането на рекламните материали в търговския обект ще бъдат допускани служители и посетители без ограничение.

Всички транспортни и други разходи, свързани с отиването до търговския обект и/или за подписване на договора за участие, както и за фактическото извършване на уговореното участие по заснемане на рекламните материали, са за сметка на Участника.

9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившият Участник ще бъдат обявен от Организатора на 16.03.2020 г. и по следния начин:

- Във Фейсбук страницата на Дормео България: https://www.facebook.com/DormeoBG/

- В Инстраграм профила на Дормео България: https://www.instagram.com/dormeo.bg/

- В сайта на Дормео България: https://www.dormeo.bg/izbrani-v-igra-rabotamechta

9.2. Връчване

След определяне и обявяване на печелившия Участник, Организаторът ще се свърже с него  на посочените в регистрационната форма координати и ще уточни с него условията по провеждането на кампанията, сключването на договора за участие в рекламната кампания и изплащането на уговореното възнаграждение.

10. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез попълването на регистрационна форма за участие в Играта на уеб сайта: https://www.dormeo.bg/rabotamechta , всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е запознат с Политиката на поверителност на личните данни на Организатора, поместена на страницата: http://www.dormeo.bg/politika-na-poveritelnost / и с правата си на субект на лични данни, описани в нея и ги разбира и приема;

10.4. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта.

10.5. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта, за доставка на направените поръчки, както и за доставка на спечелени награди.

10.6. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Отговорника по защита на данните на Организатора на  victoria.bodenska@studio-moderna.com .

10.7. Че е съгласен/на, в случай, че бъде избран/а за печелиш Участник, личните му данни, съдържащи се в заснетите рекламни фото, видео и аудиовизуални произведения (в това число изображения и други), да бъдат публично разкривани до неопределен кръг от лица, включващи аудиторията на избраната от Организатора медия или канал за комуникация с цел популяризирането на стоки с търговска марка ДОРМЕО.

10.8. Че е съгласен/на в случай, че бъде избран/а за печеливш Участник, Организатора да използва, по своя собствена преценка, всички видео и фото и аудиовизуални материали, създадени по време на заснемането на рекламните материали с негово участие за реклама на продукти ДОРМЕО. Рекламата  на продукти ДОРМЕО може да включва, без да се ограничава до изработката, публикуването, излъчването и разпространението на рекламни вида, както и за изработката, публикуването, излъчването и разпространението по всякакъв начин до неограничен кръг от лица по преценка на Организатора  и на други рекламни материали за продукти ДОРМЕО (интернет реклама, печатна реклама и др.).

10.9. Че е съгласен/на в случай, че бъде избран/а за печеливш Участник, Организатора да използва всички видео и фото и аудиовизуални произведения, създадени по време на заснемането на рекламните материали с негово участие и/или която и да било част от тях многократно във всички медии и средства за комуникация, по начин какъвто прецени, без ограничения в продължителност, честота и брой излъчвания/публикации неограничено на територията на Република България за максималния законов срок, както и да променя, адаптира, синхронизира, дублира, субтитрира, монтира и/или прави допълнения към или да изтрива части от фото, видео и аудиовизуалните произведения, по своя собствена преценка и без ограничение.

10.10. Че е съгласен/на Организаторът да се счита за единствен собственик на всички права на интелектуалната и индустриална собственост върху изображенията и видеоматериалите с негово участие, както и върху създадените по този начин рекламни материали.

10.11. Че е запознат/а с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и е съгласен/на, че за единствен автор на фотографските произведения и видеа с негово участие или части от тях ще се счита Организаторът.

10.12. Че разрешава на Организатора да обяви името и фамилията му и/или адресът на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в уеб страницата https://www.dormeo.bg/rabotamechta.

10.13. Че разрешава на Организатора да обработва личните му данни за целите на директния маркетинг, в това число, но не само – за отправяне на персонализирана комуникация, реклама, анкетиране и изпращане на търговски съобщения до Участниците за срок докато е налице валидното съгласие на Участниците в тази връзка.

10.14. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

10.15. Че е запознат/а, че по всяко време може да заяви отказа от участието си в играта на имейл info@igra.topshop.bg.

11. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица за различни от гореописаните и за цели и извън даденото по-горе съгласие и/или поетите от печелившите Участници договорни задължения, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците, необходими за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди само за срока, който е необходим за това.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците. 

12. Нарушения

12.1. Докладване на нарушения

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

12.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой e-mail адрес. Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един e-mail адрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната e-mail адрес.

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът ще дисквалифицира последния от участие в Играта.

13. Отговорност

Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.dormeo.bg/statii/oficialni-uslovija-za-uchastie-i-pravila-v-igra-mechtanata-rabota-2020

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://www.facebook.com/DormeoBG/ . Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия Участник за такъв да достигне до него.

14. Правни аспекти

14.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

14.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

14.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

15. Прекратяване на участието в Играта

15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

15.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 56