ПАЗАРУВАЙ ПО КАТЕГОРИИ
Нашите магазини
Клуб 5
0
0,00 лв.
Losd fsdf sd
Твоята количка е празна!

Официални правила за участие в игра „Сподели любов по празниците с Dormeo”

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Сподели любов по празниците с Dormeo” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК - ОФИС СГРАДА

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 23.12.2020 г.- 04.01.2021 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „Сподели любов по празниците с Dormeo”.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Дормео Одеяло във Възглавница – 10 бр.

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.;

6.2. Отбележи в коментар човека, с който иска да сподели наградата в постовете на играта „Сподели любов по празниците с Dormeo” във Фейсбук страницата TopShop Bulgaria и Dormeo Bulgaria в срок до 04.01.2021 г. ;

6.3 Да се регистрира с e-mail във формата, която се съдържа в постовете, които са част от играта „Сподели любов по празниците с Dormeo”.

6.4 Победителите в Играта ще бъдат изтеглени на 07.01.2021 г. на случаен принцип. И ще бъдат обявени на страницата на Фейсбук страницата TopShop Bulgaria.

6.5. Всеки печеливш Участник може да спечели само една награда.

7. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Връчването на наградите ще става по куриер след обаждане от печелившия Участник на тел. 02 81 824 40 в срок до 31.01.2021 г. като предостави на Организатора  свои актуални данни за доставка на наградата (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка). Организаторът ще се свърже с печелившите след приключването на играта.  След като Организаторът получи данните за доставка на печелившия Участник, Организаторът ще го уведоми за срока на получаване на наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно, до всеки печеливш Участник, който е предоставил навременно данните си за доставка по начина, определен в настоящата т. 7.

При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи спечелената награда.

8. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез публикуване на коментар под постовете във Фейсбук страницата TopShop Bulgaria в периода 23.12.2020 г. – 04.01.2021 г. и регистриране на електронна поща във формата в самия пост, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

8.3. Че доброволно, за целите на участието си в Кампанията, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: Име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

8.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

8.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставка на спечелените награди;

8.6. Че е съгласен, в случай, че спечели награда, неговите данни (три имена) и снимка (предоставена от Участника) да бъдат публикувани в сайтовете на Организатора с цел популяризирането на стоките на Организатора и на Играта за срок, определен от Организатора.

8.7. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и за доставка на спечелени награди.

8.8. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на http://www.topshop.bg/politika-na-poveritelnost/ съгласен е с нея и я приема.

8.9. Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес info@igra.topshop.bg .

8.10. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Отговорника по защита на данните на Организатора на victoria.bodenska@studio-moderna.com .

9. Гаранции на Организатора

Организаторът е администратор на лични данни.

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

10. Нарушения

10.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

10.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

11. Отговорност

11.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

11.2. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://www.topshop.bg/statii/. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

11.3. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за връзка с печелившия Участник.

12. Правни аспекти

12.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12.2. Правна квалификация:

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки.

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

13. Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg . По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. В случай, че Участникът е предоставил съгласие за получаване на търговски съобщения и Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от „Студио Модерна - България” ЕООД, това може да бъде заявено на адрес info@igra.topshop.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

13.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 56